NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?

Regulamin

 

 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego

Najnowsze Słownictwo Polskie

pod adresem www.nowewyrazy.pl

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Usługi elektroniczne
 4. Warunki techniczne korzystania z Obserwatorium
 5. Zawarcie umowy świadczenia usług
 6. Prawa i obowiązki stron
 7. Zasady zamieszczania haseł słownikowych, zdjęć i komentarzy do zdjęć w Obserwatorium
 8. Odpowiedzialność stron
 9. Ochrona prywatności i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 10. Rozwiązanie umowy
 11. Postępowanie reklamacyjne
 12. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług elektronicznych w serwisie internetowym pod nazwą „Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze Słownictwo Polskie” (dalej: „Obserwatorium”), umieszczonym w domenie www.nowewyrazy.pl, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 2. Obserwatorium jest serwisem internetowym zawierającym słownik neologizmów on-line, afiliowanym przy Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie 00-927, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Serwis administrowany jest przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: „Administrator”).
 3. Administrator Obserwatorium świadczy usługi elektroniczne na rzecz Użytkowników. Podstawą świadczenia tych usług jest umowa zawierana między Administratorem a Użytkownikiem oraz niniejszy Regulamin, któremu podlegają wszystkie usługi świadczone w Obserwatorium.
 4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Obserwatorium są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania dokonanie rejestracji w Obserwatorium jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Obserwatorium w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 

 

§ 2.

Definicje

 1. Administrator – Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora, objętych Regulaminem.
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

 

 

§ 3.

Usługi elektroniczne

 1. Usługami oferowanymi w ramach Obserwatorium są w szczególności:
  1. możliwość przeglądania przez Użytkowników materiałów: haseł słownikowych, tekstów, zdjęć, grafik, danych itd., zamieszczanych w Obserwatorium, udostępnianych przez Administratora w ramach dostępu bezpłatnego.
  2. udostępnianie miejsca na serwerach Administratora w celu zgłaszania haseł słownikowych, zdjęć i komentarzy do zdjęć w wybranych przez Administratora miejscach w Obserwatorium oraz ich wyświetlanie przez Administratora w Obserwatorium,
  3. przesyłanie informacji pod adresem e-mailowym Użytkowników o publikowanych w Obserwatorium hasłach i zdjęciach Użytkownika,
  4. możliwość zadawania Administratorowi drogą elektroniczną pytań związanych z Obserwatorium.
 2. Administrator określa na odpowiednich stronach Obserwatorium rodzaje usług wymagających zarejestrowania w Obserwatorium lub podania określonych danych osobowych.
 3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Obserwatorium jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Administratora. Administrator uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników.

 

 

§ 4.

Warunki techniczne korzystania z Obserwatorium

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług Użytkownik powinien dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Obserwatorium może być uzależnione od ustawień przeglądarki, instalacji oprogramowania typu Java, Java Script (lub innego oprogramowania) oraz akceptacji cookies.

 

 

§ 5.

Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych usług

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności w Obserwatorium przez Użytkownika, np. poprzez kliknięcie w celu odczytania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Obserwatorium.
 2. Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Obserwatorium. Usługami tymi są w szczególności: możliwość zgłaszania do publikacji w Obserwatorium haseł słownikowych i zdjęć wraz z komentarzami, możliwość dodawania komentarzy w trybie komentarzy społecznościowych. Wymienione usługi wymagają podania przez Użytkownika danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, dzieje się to w momencie dokonywania rejestracji w Obserwatorium.

 

 

§ 6.

Prawa i obowiązki stron

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Obserwatorium funkcjonowało w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Obserwatorium mogą wystąpić przerwy mające na celu aktualizację danych, naprawienie błędów i dokonanie innych prac konserwacyjnych. Administrator nie ma obowiązku informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Obserwatorium.
 3. Korzystając z Obserwatorium Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad netykiety.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora.
 5. Administrator zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Obserwatorium, w szczególności: hasła słownikowe, eseje, zdjęcia, artykuły, grafiki, są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo korzystać z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Obserwatorium wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do usług przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Administrator nie jest zobowiązany do odpowiadania na wszystkie wysłane przez Użytkownika pytania dotyczące działalności Obserwatorium.
 8. W przypadku, gdy Administrator w celu świadczenia usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik ma obowiązek podać swój prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. W przypadku zmiany swojego dotychczasowego adresu e-mail Użytkownik ma również obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym Administratora, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail Administratora podany w § 12 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 9. Jeśli Użytkownik nie poinformuje Administratora o zmianie swojego adresu e-mail, to wszelkie wiadomości wysłane przez Administratora do Użytkownika na dotychczasowy adres e-mail Użytkownika uważa się za doręczone.

 

 

§ 7.

Zasady zamieszczania haseł słownikowych, zdjęć

i komentarzy do zdjęć w Obserwatorium

 1. Przedmiotem umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, jest:
  1. przechowywanie przez Administratora w Obserwatorium hasła słownikowego, zdjęcia i komentarza do zdjęcia na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Administratora w Obserwatorium,
  2. licencja udzielona Administratorowi przez Użytkownika na korzystanie z hasła słownikowego, zdjęcia i komentarza do zdjęcia.
 2. Administrator zastrzega, że nie będzie świadczył usługi przechowywania i wyświetlania hasła słownikowego, zdjęcia i komentarza do zdjęcia, które będą zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania – obok zamieszczonego hasła słownikowego, zdjęcia i komentarza do zdjęcia – imienia i nazwiska lub nicku Użytkownika zarejestrowanego w Obserwatorium.
 4. Jeżeli hasło słownikowe, zdjęcie i komentarz do zdjęcia stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), Użytkownik udziela Administratorowi licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Administrator jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 6. Użytkownik zezwala Administratorowi na modyfikowanie hasła słownikowego, zdjęcia i komentarza do zdjęcia, w szczególności na dokonywanie zmian redakcyjnych, włączanie do hasła słownikowego, zdjęcia i komentarza do zdjęcia treści pochodzących od Administratora lub włączanie hasła słownikowego, zdjęcia i komentarza do zdjęcia lub ich części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Administratora praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 4 powyżej.
 8. Niedopuszczalne jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym, w tym nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 9. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:
  1. wulgaryzmów,
  2. reklam,
  3. przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
  4. odesłań do innych stron internetowych,
  5. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,
  6. tekstów pochodzących od osób trzecich, a mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,
  7. treści niezgodnych z prawem, w szczególności naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  8. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków,
  9. treści pisanych w językach innych niż polski,
 10. W przypadku zauważenia błędów literowych, ortograficznych, merytorycznych i in. prosimy o przesłanie informacji pod adresem: nowewyrazy@gmail.com lub fundacja@fuw.pl.
 11. Użytkownik zgłasza do publikacji hasło słownikowe, zdjęcie i komentarz do zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 12. Każdy, kto uzyska informację, że treści zamieszczone przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, powinien poinformować Administratora o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści pocztą elektroniczną na adres podany w § 12 ust. 2 Regulaminu.

 

 

§ 8.

Odpowiedzialność stron

 1. Korzystanie z Obserwatorium odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za to, jaką dyskusję i komentarze w portalu społecznościowym Facebook i innych portalach społecznościowych może wywołać zamieszczone w Obserwatorium hasło słownikowe, zdjęcie i komentarz do zdjęcia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Obserwatorium przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych,
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek z usunięcia konta Użytkownika, w przypadku, w którym nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
  3. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.nowewyrazy.pl, zwłaszcza w portalu społecznościowym Facebook i innych portalach społecznosciowych, do których linki znalazły się na stronie Obserwatorium.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za logowanie się Użytkownika do swojego konta w Obserwatorium za pomocą portalu społecznościowego Facebook.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail o publikowanych hasłach słownikowych, zdjęciach i komentarzach do zdjęć Użytkownika wysyłanych przez Administratora do Użytkownika.

 

 

 § 9.

Ochrona prywatności

i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej: „RODO”), Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą
  w Warszawie 00-927, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, zmiany i rozwiązania umów
  o świadczenie usług elektronicznych przez Administratora, wykonania i prawidłowej realizacji usług, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”.Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku danych udostępnionych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych
  i statystycznych dotyczących procesu zawarcia i wykonania umów.
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Celów Przetwarzania. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku danych udostępnionych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy wynika to z przepisu prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 12. Aby skorzystać z ww. praw mogą Państwo się z nami skontaktować: 1) telefonicznie pod numerem: +4822 5520882, 2) e-mailowo: fundacja@fuw.pl, 3) pisemnie, przesyłając korespondencję pod adresem: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, z dopiskiem Ochrona danych osobowych.
 13. Nasza strona internetowa posługuje się tzw. plikami „cookies” (ciasteczka). Kwestia przetwarzania danych osobowych związanych z „cookies” została opisana w naszej Polityce prywatności. Prosimy zatem o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która jest dostępna pod linkiem: http://fuw.pl/uploads/images/OJUW_Polityka_prywatnosci.pdf.

 

 

 § 10.

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług niewymagających zarejestrowania w Obserwatorium rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Obserwatorium.
 2. Umowa, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail, wskazując precyzyjnie, jakiego hasła słownikowego, zdjęcia i komentarza do zdjęcia wypowiedzenie dotyczy.
 4. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia hasła słownikowego, zdjęcia i komentarza do zdjęcia w razie ich niezgodności z postanowieniami Regulaminu.
 5. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usług elektronicznych wymagających zarejestrowania w Obserwatorium. Wypowiedzenie następuje wówczas z winy Użytkownika i wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Administratorem na wszystkie usługi elektroniczne świadczone w Obserwatorium.
 6. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wiąże się z usunięciem z bazy danych Obserwatorium wszelkich danych Użytkownika poza hasłami słownikowymi, zdjęciami i komentarzami do zdjęć, które są zgodne z prawem i z Regulaminem.
 7. Administrator może odmówić świadczenia usługi elektronicznej wymagającej zarejestrowania w Obserwatorium i usunąć konto Użytkownika w razie ponownego założenia konta przez Użytkownika po wypowiedzeniu umowy przez Administratora.

 

 
 § 11.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Ewentualne reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usług winny być wnoszone drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fundacja@fuw.pl.
 2. Administrator rozpozna reklamację i powiadomi Użytkownika o sposobie jej rozpoznania w terminie 14 dni od jej otrzymania, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano reklamację.

 

 

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji. Korzystanie prze Użytkownika z serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Obserwatorium oraz oświadczenia do Administratora Użytkownik może kierować pod adresem e-mail: fundacja@fuw.pl.

 

 

facebook